فایل های دسته بندی مدیریت - صفحه 1

دوره آموزشي توسعه كارآفريني

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی توسعه كارآفريني

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازرگاني بين الملل -نظريه ها وكاربردها

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی بازرگاني بين الملل

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارزیابی عملکرد

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی ارزیابی عملکرد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بازاریابی و مدیریت بازار

یک فایل آموزشی مناسب برای برگزاری دوره آموزشی بازاريابي و مديريت بازار

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل